Zajímavosti z trhu práce

Jste nezaměstnaný a chcete se registrovat na Úřadu práce?

16.04.2018

Pro registraci potřebujete platný občanský průkaz, doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti anebo potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou, pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně). Dále si s sebou vezměte potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění.

Na Úřadu práce byste se měli nahlásit do třech pracovních dnů ode dne skončení pracovního poměru. V tomto případě budete zařazeni do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje.

Po dobu evidence na Úřadu práce za Vás bude zdravotní pojištění hradit stát.

Budete mít nárok na podporu?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:

  • získal v tzv. rozhodném období, tedy v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců,
  • požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
  • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory v nezaměstnanosti činí:

  • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %
  • další 2 měsíce 50 %
  • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu

Délka podpůrčí doby je stanovena:

  • u osob do 50 let na 5 měsíců
  • od 50 do 55 let na 8 měsíců
  • a nad 55 let 11 měsíců

Ukončíte-li poslední zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu