Zajímavosti z trhu práce

Nárok na dovolenou

16.04.2018

Víte, kdy můžete uplatnit nárok na dovolenou? Zajímá Vás, na kolik dnů dovolené máte nárok? To vše včetně dalších informací týkajících se dovolené najdete v následujícím článku.

Nárok na dovolenou upravuje Zákoník práce.

Nárok na dovolenou má zaměstnanec, který u téhož zaměstnavatele vykonával práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, má zaměstnanec nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.

Pokud zaměstnanec nepracoval u zaměstnavatele alespoň 60 dnů, přísluší mu dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Zaměstnanec má nárok na alespoň dva týdny dovolené vcelku, nedohodne-li se jinak.

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.

Zaměstnavatel musí zaměstnanci umožnit čerpání dovolené tak, aby ji vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

Nemůže-li být dovolená vyčerpána, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec.

V dohodě s odbory může zaměstnavatel určit také hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů. Nesmí však přesáhnout dva týdny.

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Pokud skončíte pracovní poměr a nemáte vyčerpanou dovolenou, na kterou máte nárok, náleží Vám náhrada mzdy nebo platu za tuto nevyčerpanou dovolenou ve výši průměrného výdělku. 

Zdroj: ZÁKON č. 262/2006 Sb.